services_banner

Staryldyz kebşi bilen disk süzgüçli ýaprakly disk süzgüji

gysga düşündiriş:

Süzmek prosesi:

1. Bejerilmeli lagym, suw girelgesinden süzgüç birligine girýär;

2. Süzgüç disk toparynyň daşyndan süzgüç disk toparynyň içine suw akýar;

3. Suw halka görnüşli gapyrgalardan emele gelen kanaldan akanda, gapyrgalaryň beýikliginden has uly bölejikler gysylýar we egri gapyrgalaryň emele gelen giňişliginde we süzgüç disk topary bilen gabygyň arasyndaky boşlukda saklanýar;

4. Süzgüçden soň arassa suw halka görnüşindäki süzgüç diskine girýär we rozetkadan çykarylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Anping Hanke Filter Technology Co., Ltd.” tarapyndan öndürilen süzgüçli disk, süzgüç, kir ýuwmak we guratmak üçin iň oňat süzgüç elementidir (birinde üç diýilýär).

Süzgüç diskiniň esasy süzgüç materialy köp gatly poslamaýan polatdan süzülen tordan ýasalýar. Süzgüçiň takyklygy 1-200μm, diametri 200-3000mm, süzgüçli disk gurluşynyň aýrylmaz we bölünen görnüşi bar.

Süzgüç diskiniň aýratynlyklary: gowy berklik, ýokary güýç, uzak çalyşma sikli, aňsat arassalamak, ýönekeý gurnama we ş.m.

Süzgüçli disk, poroşok guratmak we süzmek, himiýa senagaty we derman senagatynda azyk önümleri üçin adaty süzgüç mata senagatynyň ornuny tutýan üç we bir-iki enjamda giňden ulanylýar.

iş ýörelgesi:

Süzgüç diskiniň süzgüç mehanizmi, gysylan süzgüç diski arkaly ýerüsti süzgüç bilen çuň süzgüçiň utgaşmasyny amala aşyrmakdyr. Esasy tehnologiýasy, dürli tarapdaky çukurlar bilen iki taraplaýyn polipropilen disklerden ybarat süzgüç diskidir. Iki sany ýanaşyk disk üst-üste goýulýar we ýanaşyk ýüzlerdäki çukur gyralary köp haçlary emele getirýär. Bu çatryklar daşardan içeri yzygiderli kiçelýän köp sanly boşluklary we tertipsiz geçelgeleri emele getirýär. Süzgüçden geçirilende bu bölekler turbulent suw akymyna sebäp bolýar, netijede suwdaky hapalaryň dürli çatryklarda saklanmagyna sebäp bolýar. Süzgüçli diskleriň bir bölegi süzgüçiň esasy çarçuwasyna ýerleşdirilse we daşarky we içki berkligi bolan süzgüç birligi, çeşmäniň we gelýän suwuň basyşy astynda emele geler.

Süzgüçli diskiň öndürijilik aýratynlyklary:

1. netijeli süzmek

2. Standart modullyk, ýer tygşytlamak:

3. Doly awtomatiki işlemek, suwuň üznüksiz çykmagy:

4. Uzak ömür

5. qualityokary hilli we pes hyzmat

22 (2)

Model D (mm) Süzgüç meýdany R (μm) Media süzgüç gurluşy
DF-600-R 600 0.28M2 5,10,15,20,

30,40,

60

Poslamaýan polatdan süzülen meshThickness:

1,7mm,

2,5 mm,

3,5 mm

 

Surat1: Kombinirlenen gurluş: süzgüç plastinka goldaw plastinasy bilen kebşirlenýär we her kiçi bölüm boltlar bilen birikdirilýär. 2-nji surat bölek gurluşy, süzgüç plastinkasy gözenekli plastinka bilen göni süzülýär we soňra flanes bilen kebşirlenýär
DF-800-R 800 0.5M2
DF-1000-R 1000 0.79M2
DF-1200-R 1200 1.13M2
DF-1600-R 1600 2.01M2
DF1800-R 1800 2.54M2
DF-2000-R 2000 3.14M2
DF-2300-R 2300 4.15M2
DF-2400-R 2400 4.52M2
DF-2600-R 2600 5.31M2
DF-2750-R 2750 5.94M2
DF-2800-R 2800 6.15M2
DF-3000-R 3000 7.06M2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň