services_banner

50 Mikron suwy arassalamaýan poslamaýan polatdan özüni arassalaýjy süzgüç

gysga düşündiriş:

50 Mikron suwy arassalamaýan poslamaýan polatdan özüni arassalaýjy süzgüç

 

Gyryjy görnüşdäki öz-özüni arassalaýjy süzgüç, süzgüç elementi hökmünde demir pyçak şekilli ekrany alýan we süzgüç elementiniň daşky ýüzündäki bölejik hapalaryny awtomatiki usulda aýyrýan süzgüçdir. Süzgüç, esasanam ýapyşykly suwuklygyň haramlygy üçin haramlygy bölmek we asmany süzmek üçin amatlydyr.
Gyryjy görnüşli öz-özüni arassalaýjy süzgüç, esasan süzgüç ulgamyndan, süzgüç gabygyndan we sürüjiniň gurnamasyndan durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

50 Mikron suwy arassalamaýan poslamaýan polatdan özüni arassalaýjy süzgüç

Gyryjy görnüşdäki öz-özüni arassalaýjy süzgüç, süzgüç elementi hökmünde demir pyçak şekilli ekrany alýan we süzgüç elementiniň daşky ýüzündäki bölejik hapalaryny awtomatiki usulda aýyrýan süzgüçdir. Süzgüç, esasanam ýapyşykly suwuklygyň haramlygy üçin haramlygy bölmek we asmany süzmek üçin amatlydyr.
Gyryjy görnüşli öz-özüni arassalaýjy süzgüç, esasan süzgüç ulgamyndan, süzgüç gabygyndan we sürüjiniň gurnamasyndan durýar.

Poslamaýan polatdan özüni arassalaýjy süzgüçiň görnüşi

Gyryjy görnüşdäki öz-özüni arassalaýjy süzgüçiň iki hereketlendiriji usuly bar, biri motorly hereketlendiriji, oňa elektrik arassalaýjy süzgüç diýilýär, beýlekisi pnewmatik gyryjy görnüşi öz-özüni arassalaýjy süzgüç diýlip atlandyrylýan silindr bilen dolandyrylýar.

Poslamaýan polatdan özüni arassalaýjy süzgüçiň aýratynlyklary

1. Doly awtomatiki 24 sagat onlaýn yzygiderli süzgüç, ýapylma ýitgisi ýok.
2. Müşderileriň ygtybarly we durnukly önümçiligine amatly doly möhürlenen süzgüç, syzma ýok.
3. Simli süzgüçli ekran, gowy himiki poslama garşylygy bilen poslamaýan polatdan 304 we 316L ýasalýar.
4. Süzgüç ekranyny arassalamak ýa-da çalyşmak zerurlygy ýok, we süzgüçli sarp ediş materiallaryny we daşky gurşawy goramak boýunça ikinji derejeli çykdajylary öndürmeýär.
5. V şekilli boşluk, ownuk süzgüç basyşynyň ýitmegi we durnukly akym bilen hapalary gysmak aňsat däl.
6. Galyndy suwuk hapalaryň çygly çykmagy ýokary bahaly materiallaryň isrip edilmezligi üçin gaýtadan ulanylyp bilner
7. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin diferensial basyş gözegçiligi bilen enjamlaşdyrylyp bilner.
8. Nasosyň öň goragy üçin ulanylanda, uly enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

Poslamaýan polatdan özüni arassalaýjy süzgüç

Gyryjy arassalaýjy süzgüçler nebithimiýa, nepis himiýa, kagyz öndürmek, azyk we içgi, suw arassalamak we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Mysal üçin: kerosin, polimer, limon kislotasy, fermentlenen suwuklyk, çitosan, kosmetika, agarose (gel), silikon ergini, sorbitol, steroid, sirop, çygly kömekçi enjamlar, ýelimler, pigmentler, çalgylar, örtükler, rezinler, lateks, etanol, garyşyk ýag, iýilýän ýag, ýokary temperatura ýagy, miwe suwy, dizel ýagy we beýleki suwuk süzgüç.

Suwy arassalamaýan poslamaýan polatdan özüni arassalaýan süzgüç gurluşygy:

1. Silindrli hereketlendiriji ulgam
2. Jaýy süzüň
3. Dolandyryş gutusy
4. Süzgüç girelgesi
5. Süzgüç rozetkasy
6. Simli süzgüç
7. Lagym rozetkasy
8. Outrigger


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň