services_banner

Şem klasteriniň süzgüçli himiki takyklygy Suwuk-gaty süzgüç

gysga düşündiriş:

Klaster süzgüji, ýapyk süzgüçli takyk takyklaýyş süzgüçidir, ol arka urmagy we şlaklary aýyrmagyň dizaýnyny kabul edýär we turba süzgüç elementini suwuk ýygnaýan turbada birleşdirýär. Adatça turba bukjasy süzgüji ýa-da şem süzgüji diýilýär.
Içine turba süzgüç elementi birleşdirildi. Süzgüç tortyny belli bir galyňlykda şekillendiriň we süzgüçden soň basyş tapawudy kesgitlenen bahasyna ýetenden soň, süzülen arassalanan suwuklygy rozetkadan çykaryň, süzgüç elementini süzgüç tortundan yzyna gaýtarmak üçin gaz giriziň we süzgüç elementini arassalaň. indiki süzgüç sikli üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Klaster süzgüçiniň aýratynlyklary:

Süzgüç gurşawynyň gözenegiň ululygy we paýlanyşy berk gözegçilikde saklanýar we gymmat katalizator 100% saklanyp bilner.
Doly ýapyk süzgüç, syzmak we daşky gurşawyň hapalanmagy ýok.
Süzgüç elementiniň dizaýny goşma gurluşy kabul edýär (içerki metaldan ýasalan goldaw + daşarky süzgüç mata).
Süzgüçde uly süzgüç meýdany we uly tozan kuwwaty bar.
Bir gezeklik doly süzgüç ýerine ýetirip biler.
Iň ýokary ykdysady peýdany almak üçin süzgüçli torty ýuwup we guradyp bolýar.
Arassa we çalt we dürli ýelmeşýän materiallar üçin amatly bolan şlaklary aýyrmak üçin gazy yzyna öwürmek kabul edilýär.
Süzgüçiň tutuş prosesi doly awtomatlaşdyrylyp bilner (turbageçiriji awtomatlaşdyryş konfigurasiýasy kabul edilýär).
Katalizatoryň öndürijiligi ep-esli derejede şöhlelendirilýär we katalizatory arassalamak prosesinde ýapylmazlyk üçin katalizator birnäçe gezek ulanylyp bilner.
Iki süzgüçli (biri işlemek üçin, beýlekisi garaşmak üçin) iki taraplaýyn süzgüç ulgamy hökmünde sazlanyp bilner we üznüksiz işläp biler.

Klaster süzgüçiniň iş prinsipi:

Katalizatorly iýmit suwuklygy süzgüçiň daşyndan girýär we süzgüç materialynyň daşyndan içeri geçýär. Süzgüçli deşikden has uly hapalar, süzgüçli tort emele getirmek üçin süzgüç materialynyň üstünde jemlenýär. Köprü arkaly süzgüçli tort, suwdaky has inçe hapalary alyp biler. Hapalar belli bir derejede ýygnananda, diferensial basyş ulgamyň kesgitlenen bahasyna çykýar we giriş we çykyş suwuk klapanlary ýapylýar, gysylan gaz süzgüç tortuna girýär we guradýar. Yzky zarba urlanda, arka urýan gaz hapalary çykarýar we süzgüç elementi täzeden döredilip bilner.

Klaster süzgüç elementis esasan üç görnüşe bölünýär: ýeňsiz süzgüçli süzgüç mata süzgüç elementi, metal süzgüç elementi we polimer tozy süzülen süzgüç elementi.

Tehniki parametr:
Süzgüç meýdany : 1-200m2
OD : 200-25000mm
Housaşaýyş jaý materialy : 304 316L CS 2205, Ti
Süzgüç derejesi : 0.1-100μm
Iscapyşmazlyk : 1-3000 cp
Tempreture : 50150 ℃
Dizaýn basyşy : 0.6-1.0 Mpa
Faceüzü : Duzlamak, çäge basmak, F termoplastiki kontroller : PLC ýa-da gollanma

Arza:

Desulfurizasiýa we dekarbonizasiýa
Hapa suwlary arassalamak
PTAPVC tozany dikeltmek
Katalizatoryň dikeldilmegi
Bezeg we kömekçi süzgüç

Hanke Filter, süzgüçli çözgütleriň professional üpjün edijisidir, ygtybarly tehniki goldawy, adaty önümçilik prosesini, ýöriteleşdirilen önümleri we global müşderiler üçin çalt eltip bermek hyzmatlaryny üpjün etmek üçin berk RD toparyna eýe bolan, öňdebaryjy dizaýn ideýasyna eýedir.

 

 

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň