services_banner

Poslamaýan polat simli tor AISI 304 Hytaý süzgüçli polimer süzgüçli mesh

gysga düşündiriş:

Poslamaýan polat simli tor AISI 304 Hytaý süzgüçli polimer süzgüçli mesh

Poslamaýan polatdan ýasalan tor, poslamaýan polatdan ýasalan we dokalan polatdan ýasalýar.

Esasan gazyň, suwuk we gaty süzmek we barlamak, metbugatyň bölünmegi we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Poslamaýan polatdan ýasalan sim aýratynlyklary

  1. Tekiz toruň üstü, berk dokalan we birmeňzeş reňk
  2.  Toruň birmeňzeş açylmagy, ýokary we durnukly süzgüç takyklygy
  3.  Bir meýdanyň arassa agramyny gramdan takyk dolandyrmak
  4. Gowy forma ukyplylygy
  5. Islendik uzynlygy üznüksiz ýüklemek arkaly üpjün edip bolýar
  6. Senagatda iň ösen dokma enjamlary bilen

Poslamaýan polatdan ýasalan tor Meýdany

 Adatça egrilen we dokalýan simleriň diametri birmeňzeş, egrilen we dokalýan meshleriň sany birmeňzeşdir (gönüburçly matalar dokalýan we dokalýan matalar üçin birmeňzeş däl), dokma görnüşini ýönekeý dokma we egriji dokma görnüşlerine bölmek mümkin.

Poslamaýan polatdan ýasalan sim artykmaçlyklary

Kislota, aşgar, ýokary temperatura we üwemek üçin garşylyk bilen, poslamaýan polatdan ýasalan tor, nebit, nebithimiýa, awtoulag, täze energiýa, azyk, dermanhana we başgalar ýaly pudaklarda giňden ulanylýar. biziňki poslamaýan polatdan ýasalan önümler esasan amaly awtoulag, daşky gurşawy goramak, ýokary güýçli barlag we goramak, nebit burawlamak we ş.m. ýaly pudaklarda ulanylýan ýörite ulanylýan ýokary derejeli inedördül tor. Kwadrat mesh sany 1 meshden 635 mesh aralygynda, diametri 0.0-dan2~4mm, ini 0.724m~ 1.6m, uzynlygy hemişe umumylykda 30.5m,hemmeler bolup biler özleşdirilenbiziňki ýokary takyklykdaky nepis önümler Germaniýadan we Japanaponiýadan getirilen dokma önümleri bilen öndürilýär we özbaşdak ösen täze akylly NC dokma önümleri öndürilýär. Tor gowy tekizligiň tekizligi, ýokary süzgüç takyklygy we durnukly öndürijiligi bilen tapawutlanýar. Çuňňur gaýtadan işlemek arkaly takyk basyş süzgüçleri, ýangyç süzgüçleri we wakuum süzgüçleri howa giňişligi, nebit, himiýa, süýüm, rezin, metallurgiýa, derman, iýmit we ş.m. ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.

Mundan başga-da, poslamaýan polat ekrany wandallara garşy durmak we mör-möjeklerden goramak üçin penjire we gapy çarçuwalaryna oturdyljak derejede güýçli we köp taraply.

Poslamaýan polatdan ýasalan sim poslamaýan polatdan ýa-da erişden we dokalan erginlerden ýasalýar. 201 SS, 304 SS, 304L SS, 310 SS, 316 SS, 316L SS, 317L SS, 321 SS, 330 SS, 347 SS, 410 SS, 430 SS, Monel, Hastelloý, Inconel, Alýumin, Duplex we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň