services_banner

微信图片_20211118170854

Agyrylygyň iň köp ýaýran sebäbi öt haltasyndaky iýmit siňdiriş şireleriniň öt daşlarynyň gatylaşmagydyr. Öt haltasynyň çişmegi ýa-da ýokaşmagy beýleki günäkärlerdir.
Öt haltasy, sag sag garnyňyzda, bagryňyzyň aşagynda ýerleşýän kiçijik halta. Kanadanyň aşgazan-içege gözleg birleşiginiň habaryna görä, bagryňyz bagyr tarapyndan öndürilen iýmit siňdiriş şiresini saklaýar.
Iýýänçäňiz, bagryňyz öt önümçiligini dowam etdirer. Nahar iýeniňizde, aşgazanyňyz öt haltasynyň töweregindäki myşsalaryň öt çykarylmagyna sebäp bolýan gormon çykarýar.
Öt daşlary öt haltasyny daşaýan kanallaryň birine sebäp bolanda, birden “öt daş hüjümi” diýlip atlandyrylýan duýdansyz we güýçlenýän agyrylara sebäp bolýar.
Agyry köplenç sag sag garnyňyzda duýulýar, ýöne ýokarky arkaňyza ýa-da egniňizdäki pyçaklara ýaýrap bilýär.
Käbir adamlar göwresiniň merkezinde, döş süňküniň aşagynda agyry duýýarlar. Bu oňaýsyzlyk birnäçe minutdan birnäçe sagada çenli dowam edip biler.
2012-nji ýyldaky gözlegiň netijesi ABŞ-da ulularyň 15% -iniň öt daşlaryndan ejir çekýändigini ýa-da ejir çekjekdigini görkezdi.
Öt daşlary hemişe agyry döretmeýär. Kanadanyň içege gözleg birleşiginiň maglumatlaryna görä, gözlegler öt daşlarynyň näsaglarynyň takmynan 50% -iniň asimptomatik däldigini görkezdi.
Holesistit diýlip atlandyrylýan öt haltasynyň çişmegi, adatça öt haltasynyň öt haltasyna eltýän kanalyny böwetlän mahaly ýüze çykýar. Bu öt haltasynyň ýygnanmagyna sebäp bolup, çişmä sebäp bolup biler.
Bu alamatlar, adatça, nahardan soň, esasanam uly nahardan ýa-da ýagly iýmitden soň ýüze çykýar. Bejerilmese, holesistit çynlakaý we hatda jany üçin howp döredip biler:
Öt haltasynyň ýokaşmagy, öt daşlarynyň päsgel bermegine sebäp bolup biljek başga bir ýagdaýdyr. Öt halta ýygnananda, ýokaşyp, ýarylmagyna ýa-da absesine sebäp bolup biler.
Jon Hopkins lukmançylyk birleşiginiň we Kanadanyň içege gözleg birleşiginiň pikiriçe, öt haltaňyz bar bolsa, beýleki alamatlary hem başdan geçirip bilersiňiz:
Seýrek keseller boýunça milli guramanyň habaryna görä, beýleki şertler öt haltasynyň agyrysyna meňzeş alamatlary döredip biler. Bularyň käbiri şulary öz içine alýar:
Öt daşlarynyň hüjümleriniň käbir kynçylyklary çynlakaý ýa-da jany üçin howply bolup biler. Aşakdaky şertleri başdan geçirýän bolsaňyz, derrew lukmançylyk kömegine ýüz tutuň:
Jon Hopkins lukmançylyk merkeziniň habaryna görä, öt haltasy ýüze çykanda edip biljek zadyňyz ýok.
Rahatsyzlygy aýyrmak üçin sebite ýylylyk çalmaly bolmagyňyz mümkin. Adatça, öt daşlary boşadylandan soň agyry azalýar.
Öt haltasynyň hüjümleri üçin adaty bejeriş usullary öt haltasynyň hirurgiki taýdan aýrylmagyny ýa-da öt haltasynyň eremegine kömek edýän dermanlary öz içine alýar.
Fatagly iýmitleri kabul etmegi azaltmak we sagdyn agram saklamak arkaly öt halta hüjümleriniň öňüni alyp bilersiňiz.
Öt haltasynyň agyrysy, öt haltalaryny bloklaýan öt daşlaryndan döreýär. Bu umumy ýagdaý agyr agyrylara sebäp bolup biler.
Käbir adamlar üçin oňaýsyzlyk öz-özünden aýrylar. Beýlekiler öt haltasyny aýyrmak üçin bejergä ýa-da operasiýa zerur bolup biler. Öt haltasyz kadaly işläp, kanagatly durmuşda ýaşap bilersiňiz.
Öt haltanyňyzyň problemanyň çeşmesidigini nädip bilmeli? Öt haltasyndaky näsazlyklaryň alamatlaryny we alamatlaryny şu ýerden öwreniň. Faktlary biliň ...
Öt haltasy öt haltasyny saklaýan organdyr. Bile, içege girýän iýmitdäki ýaglary bölüp iýmit siňdiriş işine kömek edýär. öt haltasy…
Öt haltasy doly boşadylmasa, holesterin ýa-da kalsiý duzlary ýaly galan bölejikler galyňlaşyp, öt haltasyna öwrüler…
Öt haltalary öt ýollaryny ýapyp, garyn agyrysyna sebäp bolup biler. Alamatlary we bejerginiň usullaryny nädip tanamalydygyny öwreniň.
Öt daşlary ep-esli agyry döredip biler. Ine, dokuz sany tebigy bejeriş serişdesi, olardan dynmaga synanyşyp bilersiňiz.
Öt haltasy petiklenen bolsa, çep tarapda ýatmak öt daşlarynyň döreýän agyrysyny aýyrmaga kömek edip biler. Beýleki agyry dermanlary we haçan…
Öt haltasy operasiýasyndan soň biraz uky almak aňsat däl, ýöne dogry oýun meýilnamasyny düzmek aňsatlaşdyryp biler. Aşakda göz öňünde tutulmaly zatlar bar.
Alkogol köp saglyk ýagdaýlary üçin belli bir faktor. Şeýle-de bolsa, gözlegler ortaça alkogol içgileriniň öňüni almaga kömek edip biljekdigini görkezýär ...
Garyn ýokarky sag garnynda ýerleşýän öt haltasy, öd ulgamynyň möhüm bölegidir. Öt haltasynyň funksiýasy barada has giňişleýin öwreniň…
PCOS keseli aýallaryň köpüsi, iýmitlenişine we durmuş ýörelgelerine gözegçilik edip, öz alamatlaryna gözegçilik edip biljekdigine göz ýetirýärler. Alamatlary gözegçilik astynda saklanmasa, aýallar…


Iş wagty: 18-2021-nji noýabr