services_banner

DSC01373 IMG_2162

Dallas-Fort Worth patent işi üçin 250 şäherden 10-njy ýerde durýar. Berlen patentler şulary öz içine alýar: • Bank of America-yň petikleýän heýriki • Belaj Innovations-yň düzümini öz içine alýan magnoliýa ekstrakty • Illuminanyň bioinformatika ulgamy we De Brujin grafiklerini döretmek usuly • IBM-iň blokirleme toplumy üçin maglumat toplaýyş düwmesi • Moneygramyň gyssagly hyzmaty / wirtual syýahat gapjygy • “Motorola Mobile” -yň gaz datçigi adamda barlygy ýüze çykarmak ulgamyny güýçlendirdi • Möhürli Howanyň egrilen bufer konweri • “ShockWatch” -yň pilotsyz çaknyşygyna gözegçilik ulgamy • Döwlet fermasy akylly datçik maglumatlaryna esaslanýan emläk ulanylyşyny kesgitleýär • Verizon LTE tor enjamlary ygtyýarnamasyz spektrde aşaky kanallary üpjün edýär • Walmart Apollonyň söwda desga kömek ulgamy, enjamlar we usul
Dallas oýlap tapyşy, Dallas-Fort Wort-Arlington şäheri bilen baglanyşykly ABŞ-nyň patentlerini her hepde gözden geçirýär. Sanawda Demirgazyk Tehasda ýerli bellänlere we / ýa-da oýlap tapyjylara berlen patentler bar. Patent işjeňligi geljekki ykdysady ösüşiň, ösüp barýan bazarlaryň ösüşiniň we zehinleriň özüne çekijiliginiň görkezijisi hökmünde ulanylyp bilner. Sebitdäki oýlap tapyjylary we bellikleri yzarlamak bilen, sebitdäki oýlap tapyş işlerine has giňişleýin düşünmegi maksat edinýäris. Sanaw, kooperatiw patent klassifikasiýasy (CPC) tarapyndan gurnaldy.
J: Adam zerurlyklary 13 B: Amallary ýerine ýetiriň; Ulag 18 C: Himiýa; Metallurgiýa 2 E: Gurlan gurluşlar 8 F: Mehaniki in engineeringenerlik; Çyralar; Atingyladyş; Aparaglar; Partlama 13 G: Fizika 41 H: Elektrik 42
Texas Instruments Inc. . (Boise), ID) 4 Toyota Motor Engineering Manufacturing Demirgazyk Amerika Inc.
Loni Burrow (Karolton) 6 Benýamin Stassen Kuk (Addison) 2 Bredli Glaton (Dallas) 2 Devaki Chandramouli (Plano) 2 Erika Lea Boltz (Dallas) 2 Meri Nikol Hamilton (Heath) 2 Maýkl Skott Burnett (MakKinney) 2 Randall Maý (Addison) ))) 2
Patent maglumatlary, patent derňew kompaniýasy we The Inventiveness Index-iň neşirçisi Patent Index-iň esaslandyryjysy Jo Chiarella tarapyndan üpjün edilýär.
Aşakdaky berlen patentler barada has giňişleýin maglumat üçin USPTO patentiniň doly tekstini we surat bazasyny gözläň.
Oýlap tapyjy: Hwang-Hsing Çen (Allen, Tehas) Işe alyjy: Bellenmedik hukuk firmasy: Jeff Williams PLLC Hukuk firmasy (ýerli + 690 beýleki metro) Arza belgisi, senesi, tizligi: 12/20/16476025 2017 (1287 günlük arza)
Abstrakt: Biosidaly dallanýan polimerizirlenen biguanid birleşmeleri, funksional başlangyç aminler we / ýa-da tetrafunksional başlangyç aminler bilen natriý dicyandiamidiň polikondensasiýasy bilen taýýarlanýar. Söwda taýdan elýeterli çyzykly (bir ölçegli) polimeriki biguanid birleşmeleri bilen deňeşdirilende, şahalanan polimer biguanid birleşmeleri mikroorganizmleriň üstüni has gowy örtüp we biosidler hökmünde netijeliligini ýokarlandyryp bilýän iki ölçegli konfigurasiýa eýe. Häzirki oýlap tapyşyň has uly iki ölçegli görnüşi, bu şahalanan polimerleriň kontakt linzasyna siňdirilmegini, ýygnanmagyny we bölünmegini çäklendirýär. Şonuň üçin bu şahalanan biguanid polimerleri sitotoksikligi peseldip, utgaşyklygy ýokarlandyryp biler we oftalmiki ulanmak üçin amatlydyr. Shakary şahaly polimerler minimal ýa-da işlemeýän esasy aminler bilen taýýarlanyp bilner. Lighteňil dallanýan polimerler iň az gatnaşygy üçburçly goşmaça köpugurly başlangyç aminler we köp ugurly başlangyç aminler bilen taýýarlanyp bilner.
[A01N] Adam ýa-da haýwan jesetlerini ýa-da ösümliklerini ýa-da böleklerini goramak (iýmit ýa-da iýmit A23); biosidler, mysal üçin dezinfeksiýa serişdeleri, insektisidler ýa-da gerbisidler (lukmançylyk, diş ýa-da hajathana maksatlary üçin taýýarlyklar zyýanly organizmleriň A61K ösmegini ýa-da köpelmeginiň öňüni alyp biler); mör-möjeklerden goraýan ýa-da özüne çekiji; ösümlikleriň ösüşini sazlaýjy (pestisidleriň we C05G dökünleriniň garyndysy)
Oýlap tapyjy: Jesi Kreýg (Mansfild, Tehas) Işe alyjy: Bölünmedik hukuk firmasy: Aýlag kenaryndaky intellektual eýeçilik topary (ýerli däl 1 ofis) Arza belgisi, senesi, tizligi: 16597158 10/09/2019 (629 günlük anketa)
Abstrakt: Duýduryşy süňk geçirijisi arkaly iberilýän we bolup biläýjek howpuň ugruna laýyk gelýän howpsuzlyk geýimi geýýän adama howpsuzlyk howpy barada habar bermek üçin ulanylýar. Häzirki oýlap tapyşyň howpsuzlyk kaskasy esasy bedeni öz içine alýar, onda esasy bedene köp sanly pozisiýa datçikleri berilýär. Locationerleşiş datçigi ulanyja ýakyn sebitde bolup biljek howplary kesgitlemek üçin signallary iberýär. Positionerleşiş datçigi, kysmatly ýaýyň birinji re andimi we ikinji re modeimi bolan ýaýyň kömegi bilen howpsuzlyk kaskasyna berkidilýär. Süňk geçiriji geçiriji, şowhunly şertde ulanyja duýduryş sesiniň iberilmegini üpjün etmek üçin işleýär. Boýuň datçigi kalibrleme meýdanyna görä geýeniň beýikligine gözegçilik etmek üçin düzülendir.
Aýakgabyň derä ýelmeşmegini we aýrylmagyny ýokarlandyryp bilýän goýberiş kagyzy bilen iki taraply lenta. 11044966 belgili patent
Oýlap tapyjy: Barbara M. Reder (Fort Wort, Tehas), Lindseý S. Kleinsasser (Fort Wort, Tehas) Bellenen: Ste-Ke Enterpraýzis, LLC (Fort Worth, Tehas) Fort) Hukuk firmasy: Masçoff Brennan (5 sany ýerli däl ofis) ) Arza belgisi, senesi, tizligi: 2019-njy ýylyň 19-njy awgustynda 16543908 (680 günlük anketa)
Gysgaça mazmun: Kitapda derini aýakgaplara dakmak üçin lenta we görkezmeler bar. Lentada: substrat; insol ýelimi bolan insol tarapy; insol ýelimini ýapýan insol rezin lineri; deri ýelimi bolan deri tarapy, onda deriniň ýelimi insol ýeliminden tapawutly aýratynlyklara eýe; deriniň ýelimini örtmek Garyndynyň deri ýelimleýji çyzgysy; we bazanyň insole tarapynyň bir bölegi bilen emele gelen goýberiş sahypasy, insol ýelimi bolmazdan. Lentada aşakdaky wariantlar bolup biler: substratyň ýaýly ujunda ýerleşýän goýberiş sahypasy; deri tarapy bilen deňeşdirilende, substratyň insole tarapy has kiçi ýelme potensialyna eýe, bu bolsa insoluň deriniň derisinden has ýelmeşmegine sebäp bolýar; ýa-da insol ýelimi Deriniň ýelimleri bilen deňeşdirilende, az ýelme potensialyna eýe bolup, deri ýelimlerinden has az ýelmeýän insol ýelimlerini döredýär.
Oýlap tapyjy: Jon R. Fossez (Frisko, Tehas) Iş beriji: Howmedica Osteonics Corp. (Mawa, Nýu Jersi) Hukuk firmasy: Lerner, Deýwid, Littenberg, Krumholz Mentlik, LLP : 16229665 12/21/2018 (921 günlük programma)
Abstrakt: Dinamiki synag usullary, adatça, hirurglara egrilen ýa-da tekiz rezeksiýa konturlary esasynda distal femuryň süňk rezeksiýalaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Egri rezeksiýa profilini ulanyp, distal femoral ýapgy, süňküň başlangyç rezeksiýasyndan soň femuryň synag bölegi hökmünde ulanylyp bilner. Bu, aýratyn femoral synag komponentine zerurlygy aradan aýyryp, amalyň bahasyny we çylşyrymlylygyny azaldyp biler. Planar rezeksiýa konturlary üçin, süňkleriň ilkibaşdaky rezeksiýasyndan soň, içerki içerki synagy ýeňilleşdirmek üçin distal femura iň soňky goşmaçanyň distal yzky ýapgysy bilen baglanyşykly spacer ýa-da süýşýän meňzeş goşma dakylýar. Usul we şuňa meňzeş komponentler hirurglara içerki operatiw kinematiki derňewi we boşlugy deňagramlaşdyrmak ukybyny berip biler we hirurglara zerur baglanşygy we / ýa-da beýleki ýumşak dokumalary çykarmak we implantasiýa soňky ýagdaýyny gowy düzmek ukybyny berip biler. alnan maglumatlar. Operasiýa wagtynda ukyp.
11045353 belgili infuzion kanula arkaly infuziýa we madda eltmek üçin oftalmiki hirurgiýa ulgamy
Oýlap tapyjy: Pol R. Hallen (Kolliwil, Tehas) Iş beriji: Alcon Inc.
Gysgaça mazmun: Käbir şekillendirişde infuziýa we oftalmiki maddalaryň (meselem, oftalmiki dermanlar, retinal patch materiallary ýa-da oftalmiki boýaglar) infuziýa kannula akymyna gözegçilik etmek üçin oftalmiki kaset klapany düzülip bilner. Infuzion kannula infuziýa suwuklygynyň we oftalmiki maddanyň üýtgeýän ýa-da garyşyk akymyny üpjün etmek üçin klapan düzülip bilner. Käbir şekillendirişde, kasetada dürli maddalar bilen birnäçe maddalar otagy bolup biler. Kartrijde infuziýa suwuklygyna akymy gözegçilikde saklamak üçin bir ýa-da birnäçe klapan hem bolup biler (meselem, her bir maddany açyň / ýapyň we infuziýa suwuklygyny we / ýa-da maddanyň we infuziýa suwuklygynyň gatnaşygy).
[A61F] Gan damarlaryna ýerleşdirilip bilinýän süzgüçler; emeli agzalar; patenti üpjün edýän ýa-da stent ýaly bedeniň turba gurluşlarynyň çökmeginiň öňüni alýan enjamlar; ortopediýa, şepagat uýalary ýa-da göwreliligiň öňüni alyş enjamlary; güýçlendirmek; gözleri ýa-da gulaklary bejermek ýa-da goramak; bintler, geýimler ýa-da Absorbent pad; ilkinji kömek enjamy (protez A61C) [2006.01]
Oýlap tapyjylar: Deýwid Gan (Günorta Leýk, TX), Jim Faller (Williamswil, NY), Lisa Mangos (Katy, TX), Mişel Haýns (Hikori Krik, TX) bellän: Belaj Innovations LLC (Dallas, Tehas) hukuk firmasy: Norton Rose Fulbraýt US LLP (ýerli + 13 şäher) Arza belgisi, senesi, tizligi: 2019-njy ýylyň 28-nji awgustynda 16554037 (anketa berlenden 671 gün soň)
Abstrakt: [i] magnoliýa [/ i] gabygyň ekstrakty, [i] üzüm [/ i] ekstrakty, tokoferol ýa-da tokoferol asetat we wodorodlaşdyrylan Lesitin, lesitin ýa-da dekstrini öz içine alýan bir kompozisiýa we ulanylyş usuly açylýar.
] bintler, geýimler, sorujy ýassyklar ýa-da A61L hirurgiki enjamlar; sabyn düzümi C11D)
Agyry bejermek üçin MCOPPB-iň içege içerki administrasiýasynyň düzümi we usuly 11045459 belgili patent
Oýlap tapyjy: Barton Harley Manning (Arlington, Tehas) Bellenen: Centrexion Terapewtika Korporasiýasy (Boston, Massaçusets) hukuk firmasy: Dechert LLP (ýerli däl 7 ofis) Arza belgisi, senesi, tizligi: 10/16589218 01/2019 (637 gün soň 637 gün soň) arza berildi)
Abstrakt: Häzirki oýlap tapyş, ulularyň çekýän newropatiki agyry ýaly agyryny bejermek üçin çylşyrymly MCOPPB ýa-da dermanlyk taýdan kabul edilip bilinýän duzy içerde kabul etmegiň düzümini we usulyny üpjün edýär.
] bintler, geýimler, sorujy ýassyklar ýa-da A61L hirurgiki enjamlar; sabyn düzümi C11D)
Oýlap tapyjy: Aaron D. Simmons (Fort Wort, Tehas) Bellenen: Oklahoma uniwersitetiniň (Norman, Ogaýo) hukuk firmasy: Hall Estill hukuk firmasy (ýerli däl 3 ofis)) Arza belgisi, Sene, Tizlik: 16102306 08/13/2018 (1051 günlük programma)
Abstrakt: Süňk gurluşynyň önümçilik prosesi, şol sanda giriş we rozetka bilen kämilleşdiriji bioreaktory üpjün etmegiň ädimleri; perfuziýa bioreaktor üçin ekiş skafyny, mesençimal baldak öýjükleri bilen tohumlanan gözenekli skafini goşmak bilen; osteogeneziň ulanylmagy Induksiýa (diferensiýalaşdyryş) serişdesi sanjym edilen stent bilen yzygiderli kämilleşdirilýär; giriş we çykyş nokadyndaky osteoinduktiw serişdäniň erän kislorod düzümi, sanjym edilen stentiň kislorodyň kabul ediliş tizligini (OUR) kesgitlemek üçin ölçelýär; osteoinduktiw serişdäniň glýukoza düzümi sanjymy kesgitlemek üçin ölçelýär, stentiň glýukoza sarp ediş tizligi (GCR); OUR-yň GCR (OUR / GCR) gatnaşygy öňünden kesgitlenen çäkden OUR / GCR bahasyndan ýokary kesgitlenenden soň, süňk gurluşy perfuziýa reaktoryndan çykarylanda sanjylýan stent.
[A61L] Umumy materiallary ýa-da zatlary dezinfeksiýa etmegiň usullary ýa-da enjamlary; howany dezinfeksiýa etmek, sterilizasiýa etmek ýa-da dezodizasiýa etmek; bintleriň, geýimleriň, siňdiriji ýassyklaryň ýa-da hirurgiki enjamlaryň himiki taraplary; bintler, geýimler, sorujy ýassyklar ýa-da hirurgiki enjamlar üçin materiallar (häsiýetli jesetleri antiseptik ýa-da dezinfeksiýa etmek üçin A01N ulanylýan reagentler bilen; A23 iýmitini ýa-da iýmitini dezinfeksiýa etmek ýaly gorag; lukmançylyk, diş ýa-da hajathana maksatly taýýarlyklar A61K) [4]
Impuls elektromagnit meýdan dokumasynyň gyjyndyrylmagyny bejermek we ýerine ýetiriş gözegçiliginiň patent belgisi: 11045647
Oýlap tapyjylar: Bobbi Don Harris (Lewiswil, Tehas), Jeýms Sterling Denton (Lewiswil, Tehas), Jeýms T. Ryaby (Lewiswil, Tehas), Jeffri Jeýms Kulhane (Tehas Lewiswil, Tehas), Jonelle Matilda ururiçek (Lewiswil, Tehas), Lesli Allen Bowling (Lewiswil, T Bellenen: ORTHOFIX INC. )
Abstrakt: PEMF dokuma in engineeringenerligi üçin ulgam we usul, bejerginiň bejeriş meýilnamasyna laýyklygyna gözegçilik etmek bilen muskul-dokuma dokumasynyň gyjyndyrylmagyny güýçlendirýär. PEMF enjamynda PEMF enjamynyň ulanylýandygyny ýa-da ýokdugyny görkezýän atributlary kesgitleýän datçik bar. PEMF enjamlary, beýleki enjamlar bilen birleşdirýän aragatnaşyk enjamlaryny hem öz içine alýar. Sensorlardan alnan maglumatlar dokuma in engineeringener enjamyny ulananyňyzda näsagyň bellenen bejeriş tertibine laýyklyk derejesini kesgitlemek üçin ulanylyp bilner. Maglumatlar jübüt UE arkaly uzakdaky serwere iberilýär. Uzakdaky serwer maglumatlary maglumatlar bazasynda saklaýar we yzygiderli hasabatlary döredýär. Ygtyýarlylyk hasabaty, lukmanlary bellemek ýaly abuna giriş enjamlary bilen paýlaşylýar. PEMF enjamy bilen jübütlenen UE bejeriş senenamasyny ýöredýär we häzirki bejeriş ýagdaýyna görä ýatlatmalary dinamiki üýtgedýär. Bejergi meýilnamasy täzelenip, PEMF enjamyna iberilip bilner.
[A61N] Elektroterapiýa; Magnit bejergisi; Radioterapiýa; Ultrases terapiýasy (Bioelektrik tok A61B ölçemek; energiýanyň mehaniki däl görnüşlerini A61B 18/00 bedene geçirmek üçin ulanylýan hirurgiki gurallar, enjamlar ýa-da usullar; umumy anestezi enjamlary A61M; akkor lampa H01K; H05B gyzdyrmak üçin infragyzyl radiator) 6]
Oýlap tapyjy: Donetta Fulsom (Dallas, Tehas), Şaron Hiks (Dankanwil, Tehas) Iş beriji: Bellenmedik hukuk firmasy: Hukuk geňeşçisiniň arzasynyň belgisi, senesi, tizligi: 12/27/2019 (550 günlük arza)
Abstrakt: Saglygy we saglygy öwretmek üçin agyrlygy göterýän maşk guşak enjamy, şol sanda çep ujundan sag ujuna çenli uzalýan guşak. Çep ujy we sag ujy degişlilikde birinji we ikinji jübüt agzalary bar. Birinji jübütleşýän agza we ikinji jübüt agzasy, kemeri ulanyjynyň biline berkitmek üçin saýlap alýarlar, ortaky bölegi bolsa ulanyjynyň aşaky arkasyny ýapýar. Esasy agram barlarynyň köplügi guşak göwresine birikdirilýär. Magnitleriň köplügi guşak göwresiniň orta bölegine birikdirilýär. Torbalaryň köplüginiň hersinde ilki bilen gatnaşýan agzalaryň köplügi bar. Birinji gatnaşyjy agza guşak göwresiniň ikinji gatnaşyjy agzalarynyň köplügi bilen saýlanyp bilner.
[A63B] Bedenterbiýe, gimnastika, suwda ýüzmek, gaýalara dyrmaşmak ýa-da feýl bilen işlemek üçin ulanylýan enjamlar; top oýunlary; ÖWRENMEK GURNAMASY (passiw maşk, massaagerçy A61H)
Oýlap tapyjy: Jeffri J. Albertsen (Plano, Tehas), Maýkl Skott Burnett (MakKinney, Tehas) Iş beriji: TAYLOR GOLF COMPANY, INC. (Karlsbad, Kaliforniýa) Hukuk firmasy: Dawsey Co., LPA belgisi, senesi, tizligi: 29/29/2019 senesinde 16524854 (anketa 701 gün)
Abstrakt: Agyrlyk merkezi pes we aerodinamiki süýräni peseldýän aerodinamiki golf klubynyň kellesi. Klubyň başy peýdaly aerodinamiki aýratynlyklary we öndürijiligi berip bilýän täç aýratynlyklaryna we maddy aýratynlyklara eýedir.
[A63B] Bedenterbiýe, gimnastika, suwda ýüzmek, gaýalara dyrmaşmak ýa-da feýl bilen işlemek üçin ulanylýan enjamlar; top oýunlary; ÖWRENMEK GURNAMASY (passiw maşk, massaagerçy A61H)
Oýlap tapyjylar: Braýan Seon (Garland, Tehas), Jeffri T. Halsted (Plano, Tehas), Jastin Girard (Dallas, Tehas), Maýkl Skott Burnett (Tehas MakKinney) Iş beriji: TAYLOR GOLF COMPANY, INC. (Karlsbad, Kaliforniýa) Kanun Firma: Dawsey Co., LPA (ýerli däl 1 ofis) Arza belgisi, senesi, tizligi: 2015-nji ýylyň 10-njy fewralynda (arzanyň berleninden 505 gün soň) 16786430
Abstrakt: Deşigi öz içine alyp bilýän, stressi peseldýän demir görnüşli golf kluby. Stressi peseldýän aýratynlyklaryň we deşikleriň ýerleşişi we ululygy ýerüsti süýşmegi saýlap alýar.
[A63B] Bedenterbiýe, gimnastika, suwda ýüzmek, gaýalara dyrmaşmak ýa-da feýl bilen işlemek üçin ulanylýan enjamlar; top oýunlary; ÖWRENMEK GURNAMASY (passiw maşk, massaagerçy A61H)
Oýlap tapyjylar: Bleýr M. Filip (Dallas, Tehas), Baýron H. Adams (Hindi Wells, Kaliforniýa), Jeýms P. Makkeý (Littleton, Massaçusets), Jeffri T. Halsted (Tehas ştatynyň Waýli), Robert E.Stefens (Fort Wort) , Tehas), Trewer M. Napier (Plano, Tehas) Bellenen: BREAKTHROUGH GOLF TEHNOLOGY, LLC (Dallas, Tehas) Hukuk firmasy: Dawsey Co. / 03/2020 (anketa çykandan 330 gün soň)
Abstrakt: Köp materially golf şkafynyň bir ujuna birikdirilen we peýdaly öndürijilik aýratynlyklaryny üpjün edýän berklik gatnaşyklaryny goşmak bilen özboluşly gatnaşyklara eýe bolan köp sanly golf şaýy.
[A63B] Bedenterbiýe, gimnastika, suwda ýüzmek, gaýalara dyrmaşmak ýa-da feýl bilen işlemek üçin ulanylýan enjamlar; top oýunlary; ÖWRENMEK GURNAMASY (passiw maşk, massaagerçy A61H)
Oýlap tapyjy: Garri Rosario (Fort Wort, Tehas) Bellenen: Gol çekilmedik hukuk firmasy: 2016-njy ýylyň 23-nji iýunynda aklawçynyň arzasynyň belgisi, senesi, tizligi: 15190552 (arzanyň berleninden 1832 gün soň)
Abstrakt: Bir amalda metal diwar postlaryny öndürmek üçin awtomatlaşdyrylan usul we maşyn, dürli görnüşli köp postlara materiallary, adatça metal zolaklary emele getirmegi öz içine alýar. Bu enjam, demir diwar postlaryny emele getirmek üçin çig mal salmak üçin awtomatlaşdyrylan programmirläp bolýan enjamy, demir diwar postlaryny nagyşlamak üçin awtomatlaşdyrylan programmirleme enjamyny, çig mallary kesmek, perforasiýa etmek we eplemek üçin awtomatlaşdyrylan programmirläp bolýan maşyn öz içine alýar. demir çukurlar.
[B21D] Metal ýa-da metal turbalary, barlary ýa-da profilleri gaýtadan işlemek ýa-da gaýtadan işlemek, ýöne esasan hiç hili material aýrylmaýar; möhürlenen metal (B21F sim çybygyny gaýtadan işlemek ýa-da gaýtadan işlemek)


Iş wagty: Noýabr-22-2021